Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2016

Δημιουργούν οδικό χάρτη για την άρση των capital controls χωρίς καθυστερήσεις και προστασία των τραπεζών από το κράτος 
Το bankingnews παρουσιάζει αναλυτικά όλο το πλαίσιο των όρων που έχουν θέσει οι δανειστές και καταγράφονται στο κείμενο των 42 σελίδων της συμφωνίας.
Οδικό χάρτη που θα σκιαγραφήσει την ευρεία αλληλουχία των βημάτων προς την πλήρη απελευθέρωση των capital controls αποφεύγοντας αδικαιολόγητες καθυστερήσεις και χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα θα εκπονήσει η ΤτΕ σε συνεργασία με τους δανειστές.
Ταυτόχρονα στο νέο αναθεωρημένο και συμπληρωματικό μνημόνιο ορίζεται η προστασία των τραπεζών από κρατικές παρεμβάσεις.

Το bankingnews παρουσιάζει αναλυτικά όλο το πλαίσιο των όρων που έχουν θέσει οι δανειστές και καταγράφονται στο κείμενο των 42 σελίδων της συμφωνίας.
Το κείμενο αυτό θα παρουσιαστεί στο EWG για να εγκριθεί στις 5 Δεκεμβρίου του 2016 στο τακτικό Eurogroup.

Διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

Θα πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση του μεγάλου αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) πέρα από την εγκριθείσα νομοθεσία για την αγορά δανείων καθώς και τα βήματα των εποπτικών μέτρων παρακολούθησης και στοχoθεσίας NPEs και KPIs.
Οφειλέτες και οι πιστωτές χρειάζονται ένα αποτελεσματικό και αποδοτικό σύστημα αναδιάρθρωσης χρέους και πλαίσιο αφερεγγυότητας για τη μείωση του χρέους σε σχέση με το δημόσιο όσο και των ιδιωτών πιστωτών.
Οι τράπεζες και ο δημόσιος τομέας πρέπει να επιταχύνουν την αναδιάρθρωση των χρεών και την εκκαθάριση των μη βιώσιμων επιχειρήσεων να στηρίξουν την ανάκαμψη της οικονομίας μαζί με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων κεφαλαίου capital controls.

Διαφύλαξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

θα πρέπει να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα πολιτικής για τη διαφύλαξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την ενίσχυση της βιωσιμότητας του τραπεζικού συστήματος.
Μονομερείς ενέργειες φορολογικές ή άλλες πολιτικές δεν θα πρέπει να λαμβάνονται από τις αρχές, για να μην υπονομεύσουν τη ρευστότητα, τη φερεγγυότητα ή τη μελλοντική βιωσιμότητα των τραπεζών.
Όλα τα μέτρα, νομοθετικά ή με άλλο τρόπο, λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της περιόδου του προγράμματος που μπορεί να έχουν επίδραση στις δραστηριότητες των τραπεζών (δηλαδή, της φερεγγυότητας, της ρευστότητας, της ποιότητας του ενεργητικού κ.λπ.) πρέπει να είναι απόρροια στενής διαβούλευσης με τα θεσμικά όργανα.
Οι αρχές θα προχωρήσουν σε ενέργειες εγκαίρως που σχετίζονται με την ενίσχυση του τραπεζικού τομέα από
1)την εξομάλυνση των συνθηκών ρευστότητας και την ενίσχυση των κεφαλαίων
2) την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων
3) την ενίσχυση της διακυβέρνησης
4) την προώθηση της ευαισθητοποίησης και χρηματοοικονομικών γνώσεων των δανειοληπτών.

Αποκατάσταση ρευστότητας και κεφαλαίων στο τραπεζικό σύστημα

Οι αρχές έχουν δεσμευτεί για τη διατήρηση επαρκούς ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα σύμφωνα με τους κανόνες του Ευρωσυστήματος και την επίτευξη ενός βιώσιμου μοντέλου χρηματοδότησης των τραπεζών μεσοπρόθεσμα.
Σε αυτό το πλαίσιο, οι τράπεζες οφείλουν να υποβάλλουν τριμηνιαία σχέδια χρηματοδότησης στην ΤτΕ ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση των αναγκών τους σε ρευστότητα.
Ο αντίκτυπος των ελέγχων κεφαλαίου θα παρακολουθείται με τα θεσμικά όργανα.
Οι αρχές θα διαχειρίζονται, με τα θεσμικά όργανα, την διαδικασία για τη διευκόλυνση των ελέγχων των κεφαλαίων, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες ρευστότητας του τραπεζικού συστήματος, με στόχο να ελαχιστοποιηθούν οι μακροοικονομικές επιπτώσεις των ελέγχων κεφαλαίου.
Από τον Δεκέμβριο του 2016, η ΤτΕ θα στέλνει σε τριμηνιαία βάση στα θεσμικά όργανα μια τυποποιημένη έκθεση σχετικά με τα βασικά στατιστικά στοιχεία που σχετίζονται με τους ελέγχους κεφαλαίων και ρευστότητας, καθώς και την αξιολόγηση και προτάσεις για δράσεις.
Τον Ιανουάριο του 2017 η ΤτΕ και το Υπουργείο Οικονομικών θα συντάξουν και δημοσιεύουν οδικό χάρτη για τη χαλάρωση των ελέγχων κεφαλαίου - capital controls - .
Ο οδικός χάρτης θα σκιαγραφήσει την ευρεία αλληλουχία των βημάτων προς την πλήρη απελευθέρωση των περιορισμών αποφεύγοντας αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, με τα βήματα που συνδέεται με μετρήσιμες ενδείξεις βελτίωσης των συνθηκών της εμπιστοσύνης της αγοράς και ρευστότητας, καθώς και για την υλοποίηση των βασικών πολιτικών του προγράμματος.
Οι τράπεζες θα πρέπει να διατηρούν επαρκή ταμειακά αποθέματα για να διευκολύνουν την ομαλή εφαρμογή της χαλάρωσης των capital controls.
Η ΤτΕ θα προσλάβει έναν εμπειρογνώμονα για να εκπονήσει μια έρευνα για την αξιολόγηση της εμπιστοσύνη των καταθετών και τις επιπτώσεις των ελέγχων κεφαλαίων στην οικονομία.
Τα ευρήματα της έρευνας θα παραδοθούν μέχρι τον Μάρτιο του 2017.

Μέχρι το τέλος Μαρτίου 2017, οι αρχές θα αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα του νομικού και θεσμικού πλαισίου για το δίκαιο των νοικοκυριών με έμφαση στην αφερεγγυότητα (Νόμος 3869/2010).
Θα υποβάλλουν έκθεση με προτάσεις για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων και ελλείψεων, ιδιαίτερα στην ταχύτητα διεκπεραίωσης των φακέλων, η εξάλειψη του κινδύνου των διαδικαστικών καταχρήσεων.
Όπου εντοπιστούν αδυναμίες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν, εάν χρειάζεται, από νομοθετικές τροποποιήσεις, μέχρι το τέλος Μαΐου 2017.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε τριμηνιαία βάση, θα παρέχειθ λεπτομερείς πληροφορίες στα θεσμικά όργανα σχετικά με την καθυστέρηση και την επεξεργασία των υποθέσεων που σχετίζονται με το Νόμο 3869/2010.
Το Υπουργείο Οικονομικών σε τριμηνιαία βάση, θα παρέχει πληροφορίες στα θεσμικά όργανα σχετικά με την αφομοίωση των κρατικών επιχορηγήσεων που σχετίζονται με το Νόμο 3869/2010.

Τα μη εξυπηρετούμενων δανείων και το διοικητικό πλαίσιο

Με στόχο την ενίσχυση του διοικητικού πλαισίου για τα NPLs οι αρχές μέχρι τον Μάιο του 2017 θα δημιουργήσουν ένα μητρώο ιδιοκτησίας των ακινήτων και των συναλλαγών με στόχο διασταυρώσεις σχετικά με όλες τις επιμέρους ιδιότητες στο κτηματολόγιο τον φόρο ακίνητης περιουσίας κ.α.
Το αργότερο τον Φεβρουάριο του 2017, οι αρχές θα θεσπίσουν νομοθεσία για τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου Γραφείου Πίστης όπου θα καταγράφονται υπερημέριες επί των ποσών που οφείλονται στο κράτος και στα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης.
Τα στοιχεία θα είναι προσβάσιμα μέσω ενός συστήματος βαθμολογίας σε όσους έχουν έννομο συμφέρον, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών μητρώα, σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο Προστασίας δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Μέχρι το Σεπτέμβριο το 2017, οι αρχές θα διασφαλίσουν ότι το μητρώο ακινήτων και το Γραφείο Πίστης θα λειτουργούν.
Τον Δεκεμβρίου του 2016, οι αρχές θα εκδώσουν μια απόφαση για το ιδιωτικό χρέος.
Μέχρι την ίδια ημερομηνία, οι αρχές θα παρέχουν ένα λεπτομερές σχέδιο εφαρμογής για τη σύσταση και έναρξη λειτουργίας του προβλεπόμενου Δικτύου Υποστήριξης Πληροφορικής και Επικοινωνιών για το ιδιωτικό χρέος.
Οι αρχές θα διασφαλίσουν τη σταδιακή σύσταση και έναρξη λειτουργίας του Δικτύου από το Μάιο του 2017 ενώ θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία μέχρι το Σεπτέμβριο του 2017.

Διακυβέρνηση του ΤΧΣ και των τραπεζών

Η ανεξαρτησία του ΤΧΣ θα πρέπει να τηρείται πλήρως, η διακυβέρνηση του Ταμείου θα ενισχυθεί και θα λειτουργεί υπό εμπορικούς όρους και χωρίς πολιτικές ή άλλες παρεμβάσεις.
Η ανεξαρτησία της διαχείρισης, λήψης αποφάσεων και οι εμπορικές δραστηριότητες των τραπεζών θα είναι πλήρως σεβαστές και οι τράπεζες θα συνεχίσουν να λειτουργούν αυστηρά σύμφωνα με τις αρχές της αγοράς.
Κάθε δυνητική αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανώτατων στελεχών των τραπεζών θα πρέπει να πραγματοποιείται χωρίς πολιτικές ή άλλες παρεμβάσεις.
Αλλά σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.
Ως προαπαιτούμενη δράση, το ΤΧΣ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι η ανασύσταση των διοικητικών συμβουλίων των τεσσάρων βασικών τραπεζών έχει ολοκληρωθεί και ότι τα μη επιλέξιμα μέλη αντικαθίστανται από νέα μέλη που διορίζονται από τις επιτροπές διορισμού των τραπεζών που σέβονται τα κριτήρια που καθορίζονται στο νόμο.
Θα πρέπει επίσης να εφαρμοστούν οποιεσδήποτε άλλες αλλαγές στη διακυβέρνηση των τραπεζών που συνιστάται από την αναθεώρηση του μνημονίου.
Ως προαπαιτούμενη δράση, οι αρχές θα αντικαταστήσουν τους εκπροσώπους που δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια του νόμου του ΤΧΣ.

Έως τον Δεκεμβρίου 2016, οι αρχές θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με το νόμο του ΤΧΣ για το διορισμό του CEO του ΤΧΣ.

Μετά την επανεξέταση και την ανασύσταση των διοικητικών συμβουλίων των τραπεζών, το ΤΧΣ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, μέσω των εκπροσώπων του στα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών και ως ενεργός μέτοχος, για να διασφαλιστεί ότι τα διοικητικά συμβούλια λειτουργούν αποτελεσματικά.
Το ΤΧΣ ως μέτοχος θα πρέπει να αξιολογεί τακτικά, χρησιμοποιώντας αν χρειαστεί εξωτερικό εμπειρογνώμονα, το «συνολικό πλαίσιο διακυβέρνησης και απόδοσης των ΔΣ των τραπεζών.
Το ΤΧΣ θα διασφαλίσει επίσης ότι τα «Διοικητικά Συμβούλια των τραπεζών αξιολογούνται τακτικά, χρησιμοποιώντας αν χρειαστεί εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, για την αποτελεσματικότητα των μεσαίων και ανώτερων τραπεζικών στελεχών.
Το ΤΧΣ θα διασφαλίσει μέσω των συμφωνιών (RFAs) ότι οι συμβάσεις των εξωτερικών ελεγκτών με τις τράπεζες θα έχουν μέγιστη διάρκεια 5 συναπτά έτη ενώ η απόφαση για την πρώτη αντικατάσταση των σημερινών ελεγκτών θα γίνει σε όλες τις τράπεζες μέχρι το τέλος Δεκέμβριο του 2016 για το οικονομικό έτος 2018, το αργότερο.

Διαδικασίες αναδιάρθρωσης και αφερεγγυότητας του ιδιωτικού χρέους

Ως προαπαιτούμενη δράση, οι αρχές θα θεσπίσουν τη νομοθεσία όπως ορίζεται στο Τεχνικό Μνημόνιο Συνεννόησης (ΤΜΣ)
1)επιτρέποντας σε μεγάλους και μικρότερους οφειλέτες με χρέη πάνω από ένα ελάχιστο όριο στο μηχανισμό, συμπεριλαμβανομένων των οφειλετών, κοινωνικής ασφάλισης ή / και του χρέους προς τον ιδιωτικό τομέα
2)ενίσχυση των απαιτήσεων πληροφόρησης.
3)θέσπιση αρχών για την προκαταρκτική αξιολόγηση των αιτούντων
4)θέσπιση αποτελεσματικού μηχανισμού για τον συντονισμό και λήψης αποφάσεων μεταξύ των ιδιωτικών και των δημόσιων πιστωτών, κυρίως μέσω της χρήσης των ηλεκτρονικών πλατφορμών.
5)Θα δίδεται η δυνατότητα χρήσης fast-track στο δικαστήριο με συμφωνίες αναδιάρθρωσης όπου χρειάζεται
6) διευκόλυνση της έναρξης των διαδικασιών αφερεγγυότητας σε περίπτωση έλλειψης συμμόρφωσης με τα συμφωνηθέντα σχέδια αναδιάρθρωσης ή εάν ο οφειλέτης έχει αξιολογηθεί ως μη βιώσιμος.
Ευθύνη των ιδιωτικών και των δημοσίων υπαλλήλων που εμπλέκονται στην αναδιάρθρωση του χρέους.

bankingnews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου